15.7.2022

De taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld

Het college van burgemeester en wethouders (het college van B&W) heeft de portefeuilleverdeling nog verder verfijnd en vastgesteld. Er staat nu definitief vast welke wethouder verantwoordelijk is voor welk taakgebied. Zo weet de gemeenteraad precies voor welk vraagstuk ze bij welke wethouder om een uitleg of toelichting moet vragen...

Het college van burgemeester en wethouders (het college van B&W) heeft de portefeuilleverdeling nog verder verfijnd en vastgesteld. Er staat nu definitief vast welke wethouder verantwoordelijk is voor welk taakgebied. Zo weet de gemeenteraad precies voor welk vraagstuk ze bij welke wethouder om een uitleg of toelichting moet vragen...

Samen met burgemeester Marjan van Kampen vormen de vier wethouders van Schagen (Hans Heddes, Puck de Nijs-Visser, Simco Kruijer en Co rQuint) het college van B&W. Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college te controleren. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

De taken zijn nauwkeurig verdeeld en elke wethouder komt op voor de belangen van zijn of haar taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Daarnaast hebben ze gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het taakgebied.


De portefeuilleverdeling in Schagen is officieel als volgt vastgesteld:


Wethouder Jongeren, Sport en Werkgelegenheid voor CDA
Puck de Nijs (1e locoburgemeester)

- Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen, re-integratie, WSW, beschut werken, schuldhulp, inburgering, minima en armoedebeleid, regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk, Energy & Health campus, Pallas en beleid Seed Valley)
- Onderwijs en Jeugd (inclusief GGD/Veilig Thuis, jeugdhulp, jongerenraad, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kinderopvang)
- Sport, spelen en sportieve recreatie (beleid en inclusief kermis)
- Kunst en Cultuur (inclusief, bibliotheek en musea)
- Project Aan het Werk
- Project Groenoord
- Project Oldskool
- Project Multitreffer


Wethouder Wonen en Economie voor JessLokaal
Simco Kruijer (2e locoburgemeester)

- Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvestingarbeidsmigranten, urgentie, prestatieafspraken, woningbouwprogramma exclusief grondexploitaties)
- Ruimtelijke Ordening (inclusief monumenten, erfgoed, omgevingsvergunningen en stikstofdossier)
- Economische Zaken (inclusief bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, markten en vestigingsklimaat)
- Recreatie en Toerisme (inclusief Kustpact)
- Programma invoering Omgevingswet

Wethouder Ouderen, Inclusieve Samenleving en Financiën voor Seniorenpartij
Cor Quint (3e locoburgemeester)

- Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, gehandicaptenbeleid, ouderenbeleid, doelgroepenvervoer, welzijn en volksgezondheid)
- Inclusiever samenleving (inclusief anti-discriminatie)
- Financiën (grondbeleid en grondexploitaties, maatschappelijk vastgoed(waaronder accommodaties), inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)
- Project Huisvesting DOP Petten
- Raadsthema Vergrijzing


Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte voor PvdA
Hans Heddes (4e locoburgemeester)

- Duurzaamheid (inclusief Water en Milieu)
- Mobiliteit (inclusief verkeer en openbaar vervoer, parkeerbeleid en fietsbeleid)
- Inrichting en beheer openbare ruimte (waaronder begraafplaatsen, verlichting, Serviceteam en HVC, uitvoering sport en spelen)
- Dierenwelzijn


Portefeuille burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen
- Communicatie (inclusief dorpsraden, lokale omroep en burgerparticipatie)
- Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT/informatiebeveiliging)
-
Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, reddingsbrigades en vergunningen bijzondere wetten)
-
Asielzoekers en vluchtelingen
-
Toezicht en handhaving
-
Regionale samenwerking
-
Bezwaarschriften en klachten
-
Representatie
-
Raadsthema Bestuurlijke vernieuwing
-
Programma Dienstverlening
-
Algemene informatie