Verantwoording Fractieondersteuning

Alle raadsfracties in Schagen ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Zoals personele kosten fractieassistent, administratie en organisatiekosten, vergaderkosten, informatievoorziening, kosten verhoging kwaliteit fractiewerk en externe adviezen.

Deze bijdrage bestaat uit een vast deel per fractie (€ 800,-) en een bedrag per raadszetel, dus per lid (€ 170,-). De fracties kunnen hun bijdrage besteden voor hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

Commissies en adviesorganen

De fracties zijn natuurlijk verplicht om verantwoording af te leggen. Dit gebeurt conform artikel 11 van de hierover opgestelde verordening. 

Artikel 11 Verantwoording en controle

1.           Elke fractie legt binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Dat gebeurt door het openbaar maken van een financiële verantwoording, inclusief de onderliggende betalingsbewijzen, doortussenkomst van de griffie, via de officiële communicatiekanalen van de gemeenteraad.

2.           Onduidelijkheden over verantwoordingen worden voorgelegd aan het presidium.
PRAAT MEE!

je ideeën met ons.

VOLG ONS

je ideeën met ons.

WAT IS NIEUW

Volg het laatste nieuws.

AL HET NIEUWS

SCHRIJF JE IN

Ontvang het nieuws per mail.

INSCHRIJVEN

CHECK DE AGENDA

Volg en/of kom langs.

NAAR DE AGENDA