DE wethouders

Samen met de burgemeester vormen de vier wethouders van Schagen (Hans Heddes, Jelle Beemsterboer, Joke Kruit en Sigge van der Veek) het college van B&W. Het aantal wethouders binnen een gemeente is afhankelijk van het aantal raadsleden en dus van het aantal inwoners.

Iedere wethouder heeft zijn of haar eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of economie. De wethouder komt op voor de belangen van zijn of haar taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijken de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Maak hier kennis met het college op de website van de gemeente.

ONZE Burgermeester

De burgemeester van Schagen is Marjan van Kampen. Zij vormt samen met de vier wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Daarnaast heeft ze eigen taken en bevoegdheden, zo is ze verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid én is ze de voorzitter van de gemeenteraad. 

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de ministervan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden. Marjan van Kampen is in 2019 herbenoemd.

hoe de lijnen lopen

De gemeenteraad wordt rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. Dat gebeurt elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad, maar ze heeft geen stemrecht. Wel kan ze in de vergadering van de raad aan de discussie deelnemen. De raad wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een griffie. 

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente en heeft drie belangrijke taken:
- de raad stelt de grote lijnen vast voor het beleid van een gemeente
- de raad controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn bestuurstaken goed uitvoert
- de raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

Onderstaande overzicht laat zien hoe de lijnen en verhoudingen lopen binnen de gemeente Schagen.

kom in contact

Elke dinsdagochtend vergadert het voltallige college. De agenda's en besluiten van deze vergaderingen zijn openbaar. Iedere bewoner heeft dus inzage. Wil je meer weten? Heb je een vraag of een verzoek? En wil je hierover een keer een afspraak maken met een van de wethouders of de burgemeester? Neem dan contact op met het college via het bestuurssecretariaat.