commissies en adviesorganen


Er zijn verschillende commissies, adviesorganen en andere instellingen die de gemeenteraad adviseren en ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

Ze worden (soms tijdelijk) in het leven geroepen om het gemeentebestuur te adviseren over heikele politieke of maatschappelijke onderwerpen.

Commissies en adviesorganen

AGENDACOMMISSIE
De agendacommissie bestaat uit de burgemeester, de vicevoorzitter van de raad en de voorzitters van de oordeelsvormende vergaderingen. Zijn bereiden de agenda’s van de oordeelsvormende vergaderingen voor.


AUDITCOMMISSIE

Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad van Schagen besloten om een gemeentelijke auditcommissie in het leven te roepen.

Deze auditcommissie is de gesprekspartner van de raad met de accountant. De auditcommissie adviseert de raad over voorstellen met een puur financieel karakter zoals bijvoorbeeld de aanbesteding van de accountant, de jaarrekening, de tussenrapportages.
Meer informatie over de auditcommissie.


BEELDVORMENDE VERGADERING
In deze vergadering wordt informatie  verzameld. Alles draait hier om het verkrijgen van een goed inzicht. Het is dé vergadering waar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen eventueel hun zegje mogen en kunnen doen.

In deze eerste fase van de besluitvorming worden vragen beantwoord als:
·    Waar gaat het (agendapunt)over?
·    Is alle tot nu toe verzamelde informatie voor iedereen duidelijk?
·    Zo nee, welke vragen zijn er nog? En wat weten we dus (nog) niet?

Meer informatie over de beeldvormende vergaderingen.


OORDEELSVORMENDE VERGADERING
De oordeelsvormende vergadering adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten. De meeste onderwerpen waarover de raad een besluit moet nemen worden eerst in een oordeelsvormende vergadering besproken voordat ze inde raad worden behandeld.
Meer informatie over de oordeelsvormende vergaderingen.


PRESIDIUM

Het presidium bestaat uit de burgemeester en alle fractievoorzitters. Het presidium houdt zich bezig met de bedrijfsvoering van de gemeenteraad. Zij bereiden de conceptagenda van de gemeenteraad voor en evalueren alle vergaderingen. Ook houdt het presidium zich bezig met procedures en het functioneren van de gemeenteraad in zijn algemeenheid.
Meer informatie over het Presidium.


REGIONALE RAADSCOMMISSIE NOORDKOP (RNN)
In 2016 hebben de vier gemeenteraden van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel samen de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) opgericht, een die diverse onderwerpen behandelt die alle vier de gemeenten aangaan. Voorbeelden zijn de RES, maar ook de diverse gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, het Regionaal Archief, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

Samenwerken, daar gaat het om. Want alleen kun je veel, maar wanneer je de krachten bundelt in de regio dan kun je net iets meer. Het samenwerken is overigens geen doel op zich. Het is vooral een middel om te borgen dat deze gemeenteraden gezamenlijk optrekken en zo een krachtig gezamenlijk signaal kunnen afgeven als het gaat om bepaalde bestuurlijke onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen. De strategie als het gaat om energie is bijvoorbeeld zo’n onderwerp.


REKENKAMER

Het college van burgemeester en wethouders hebben de taak om de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren. Of zij dit daadwerkelijk doen en of zij dit op de juiste wijze doen, dat controleert de raad met behulp van de rekenkamer.
Meer informatie over de rekenkamerPRAAT MEE!

je ideeën met ons.

VOLG ONS

je ideeën met ons.

WAT IS NIEUW

Volg het laatste nieuws.

AL HET NIEUWS

SCHRIJF JE IN

Ontvang het nieuws per mail.

INSCHRIJVEN

CHECK DE AGENDA

Volg en/of kom langs.

NAAR DE AGENDA