auditcommissie


Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad van Schagen besloten om een gemeentelijke auditcommissie in het leven te roepen.

Deze auditcommissie is de gesprekspartner van de raad met de accountant. De auditcommissie adviseert de raad over voorstellen met een puur financieel karakter zoals bijvoorbeeld de aanbesteding van de accountant, de jaarrekening, de tussenrapportages.

Commissies en adviesorganen

De taken van de auditcommissie:
In de Verordening van de auditcommissie gemeente Schagen 2015, zijn de taken van de auditcommissie vastgesteld. Samengevat komen die taken op het volgendeneer:

De auditcommissie
·        geeft aanbevelingen voorbenoeming accountant,
·        onderhoudt contacten tussen de gemeenteraad en de accountant,
·        adviseert de gemeenteraad over het vast te stellen controle protocol voor de accountantscontrole,
·        adviseert de gemeenteraad de jaarrekening wel of niet vast te stellen,
·        adviseert de gemeenteraad over de overige tussentijdse rapportages en producten,
·        adviseert de gemeenteraad over aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op artikelen 212, 213 en 213aGemeentewet,
·        evalueert het functioneren van de accountant,
·        is een afstemmingsplatform over voorgenomen onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie en het college,
·        geeft gevraagd en ongevraagd advies over verbetering van de planning en control.

Wie vormen de auditcommissie?
De auditcommissie bestaat uit 5 commissieleden:
raadslid mevrouw B.J. (Boudien) Glashouwer (CDA) - voorzitter
raadslid de heer A.S. (André) Groot (Seniorenpartij Schagen)
raadslid de heer R (Roel) Takes (VVD)
commissielid de heer J.G. (Hans) Horn (D66)
raadslid mevrouw M.G. (Mirjam) van Musscher (PvdA)

Daarnaast kent de auditcommissie nog een aantal adviseurs:
de portefeuillehouder Financiën
het afdelingshoofd Middelen
de concern controller
de accountant en de griffier
PRAAT MEE!

je ideeën met ons.

VOLG ONS

je ideeën met ons.

WAT IS NIEUW

Volg het laatste nieuws.

AL HET NIEUWS

SCHRIJF JE IN

Ontvang het nieuws per mail.

INSCHRIJVEN

CHECK DE AGENDA

Volg en/of kom langs.

NAAR DE AGENDA