DE griffiE

Om de zelfstandige positie van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders te waarborgen, beschikt de gemeenteraad over een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie.

Elke gemeenteraad heeft een griffie. Dit is bij wet vastgelegd. De taak van de griffie is het ondersteunen en adviseren van de raad en de (raads)commissies.

De griffie van schagen

Voor inwoners en lokale organisaties is de griffie hét aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld wanneer je je wilt aanmelden om in te spreken of aanwezig te zijn bij een raadsvergadering.

De griffie bestaat in de gemeente Schagen uit de raadsgriffier (Gert Meijer) en 2 raadsadviseurs (Rick Meinema en Mariëlle Teijema).

In contact komen met de griffie?
griffie@schagen.nl
0031 (0) 224 210 400

De ondersteuning

Grofweg ondersteunt de griffie de raad op drie manieren:

- secretariële ondersteuning
De griffie zorgt ervoor dat oordeelsvormende- en gemeenteraadsvergaderingengoed worden voorbereid. De informatievoorziening van en naar de gemeenteraad wordt geregeld en de politieke agenda opgesteld. De griffie woont alle vergaderingen bij en is verantwoordelijk voor de verslaglegging en de verspreiding daarvan.

- procesmatige ondersteuning
De griffie ondersteunt de raad waar nodig en is de tussenpersoon tussen de raad en het college, de ambtenaren van de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven, media en inwoners.

- inhoudelijke ondersteuning
De griffie zorgt ook voor meer inhoudelijk advies aan raadsleden, bijvoorbeeld bij initiatiefvoorstellen, moties en amendementen. De griffie verstrekt feitelijke informatie, maar levert bijvoorbeeld ook technische bijstand in de vorm van assistentie.


JAARVERSLAG GRIFFIE

Jaarlijks brengt de griffie een jaarverslag uit. Een korte, bondige en vooral luchtige rapportage over de belangrijkste en meest opvallende activiteiten van de gemeenteraad en de griffie, aangevuld met een aantal statistieken. Het geeft een beeld van de werkzaamheden door en voor de lokale politiek en dus voor alle inwoners van de gemeente Schagen.
Het complete jaarverslag is hier te downloaden.

Download Jaarverslag 2021
Naam
Gert Meijer
Functie
Raadsgriffier
E-mail
griffie@schagen.nl
Naam
Mariëlle Teijema
Functie
Raadsadviseur
E-mail
griffie@schagen.nl
Naam
Rick Meinema
Functie
Raadsadviseur
E-mail
griffie@schagen.nl