rekenkamer


Het college van burgemeester en wethouders hebben de taak om de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren. Of zij dit daadwerkelijk doen en of zij dit op de juiste wijze doen, dat controleert de raad met behulp van de rekenkamer.

Dit doet de rekenkamer met behulp van onderzoeken over belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld woningbouw en subsidies. Deze onderzoeken voert de rekenkamer zelfstandig uit. Zij kiest hiervoor zelf de onderwerpen nadat zij de gemeenteraad en de inwoners om input heeft gevraagd.

Commissies en adviesorganen

De rekenkamer laat in haar onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het een volgende keer anders en/of beter kan. Door onderzoek beoogt de rekenkamer de raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van het gemeentelijk beleid.

De belangrijkste taak van de rekenkamer is onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van onze gemeente. Vragen die daarbij worden gesteld zijn bijvoorbeeld: Worden de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid efficiënt verlopen? Met welke aanbevelingen kan de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid worden vergroot? De rekenkamer laat in haar onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het een volgende keer anders en beter kan, ofwel ‘leren voor de toekomst’. Door onderzoek beoogt de rekenkamer de raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid.

De werkwijze van de rekenkamer
De taak en de werkwijze van de rekenkamer zijn vastgelegd in de Verordening gemeentelijke rekenkamer Schagen 2023. Voor een eenduidige werkwijze zal de rekenkamer altijd een onderzoeksprotocol vaststellen.

De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar zij onderzoek doet en hoe zij deze onderzoeken uitvoert. Ieder jaar stelt de rekenkamer een onderzoeksplan op. Hiervoor maakt ze gebruik van suggesties van anderen, zoals van raadsleden, de leden van de rekenkamer zelf en van inwoners van de gemeente Schagen.

Heb jij een onderwerp waarvan jij denkt dat de rekenkamer er een onderzoek naar moet doen, geef dit dan door een email te sturen naar de secretaris van de rekenkamer. Omschrijf in deze mail het onderwerp zo concreet mogelijk. Geef kort aan waarom jij denkt dat een onderzoek op zijn plaats is en op welke vragen het onderzoek zich zou moeten richten. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Met andere woorden; dat er belangen en geld van veel burgers mee gemoeid zijn. Een reactie per post kan overigens ook (Rekenkamer gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen).

Suggesties voor onderwerpen worden opgenomen in een zogenaamde groslijst van potentiële onderzoeken. Op basis van deze groslijst en een aantal criteria, stelt de rekenkamer jaarlijks het onderzoeksplan vast. De criteria worden opgenomen in het onderzoeksprotocol. Jaarlijks doet de rekenkamer verslag over haar activiteiten.

Commissieleden
De rekenkamer bestaat uit drie leden en een secretaris. Zij zijn onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij niet gebonden zijn aan de gemeentepolitiek. De secretaris die de rekenkamer ondersteunt, is een medewerker van de raadsgriffie.

Marnix Tamse - Voorzitter
Marnix Tamse (1971) is in het dagelijks leven werkzaam als interim financieel overheidsadviseur en sinds 1 januari 2022 lid van de Rekenkamer. Van huis uit is hij econoom en bestuurskundige. Zowel tijdens zijn studie als zijn werkzame leven heeft hij allerlei maatschappelijke nevenfuncties vervuld. Zo was hij bijna 8 jaar penningmeester en later voorzitter van de plaatselijke voedselbank, en bijna 8 jaar penningmeester voor een stichting voor dagbesteding voor ouderen met beginnende dementie. Daarnaast is hij lid geweest van diverse rekenkamers en is hij adviserend rekenkamerlid geweest voor de fusieraad van de toen op te richten gemeente Gooise Meren.

Waarom Marnix lid is van de Rekenkamer Schagen?
“Mijn passie ligt bij de publieke sector. De drijfveer is mijn intrinsieke maatschappelijke motivatie. Ik ondersteun en adviseer overheden hoe zij publieke middelen doelmatig, doeltreffend en rechtmatig inzetten. Mijn kracht is mijn brede inhoudelijke expertise in zowel het sociale als fysieke domein. Wat ik vooral interessant aan gemeenten vind, is dat je de impact van je inzet (meestal) gelijk merkt. Het werk en de onderzoeken spelen zich veelal af dichtbij de inwoners en ik houd er wel van als dingen concreet en tastbaar zijn. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de gemeenteraad van Schagen via onderzoeken van de rekenkamer gespiegeld krijgt op welke onderdelen zij het goed doet qua kaderstelling en controle, en op welke punten er wellicht nog wat te verbeteren valt. Het lerend effect voor de gemeenteraad staat voor mij dan ook voorop.”


Marc Suters – Lid
Deze van origine politicoloog, heeft gewerkt als researcher bij Boer & Croon in Amsterdam, subsidieadviseur bij Business Compass, deGIBO Groep in Maastricht en Almelo en adviseur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer dan twintig jaar was hij analist bij EY in Rotterdam en Den Haag. Recent is hij begonnen als Adviseur DG-Control bij het Ministerie van OCW.  Waarom is Marc Suters lid van de Rekenkamer? Aan bestuurlijke ervaring geen gebrek. De 51-jarigeRotterdammer (geboren in Eibergen) is sinds een paar jaar lid van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Lansingerland en is recent ook lid geworden van de Raad van de Advies van de opleiding Politicologie aan de Radboud Universiteit.

Waarom Marc lid is van de Rekenkamer Schagen?
"Ik heb altijd een brede interesse gehad. Dit klinkt groter dan het wellicht is, maar in algemene zin wil ik simpelweg mijn ervaring gebruiken om een toegevoegde waarde te zijn binnen de gemeente. Het kan altijd beter en daar draag ik graag een steentje aan bij. Interessant vind ik deinkijk in een andere keuken. Waarbij het doel bij wat ik ook doe altijd hetzelfde is: een goede en voedzame maaltijd bereiden."


Anh Hoang - Lid

Na een studie Ergotherapie, gevolgd door de studies Medische Antropologie en Sociologie, is Anh Hoang op dit moment werkzaam als Contractmanager voor het Maatschappelijk Domein bij de Gemeente Zaanstad. Anh heeft jarenlange bestuurlijke ervaring opgedaan binnen het sociaal domein en in verschillende functies op het gebied van uitvoering, beleid en inkoop en contractmanagement. Eind 2022 is Ahn Hoang toegetreden tot de rekenkamer.

Waarom Anh lid is van de Rekenkamer Schagen?
“Een rol binnen de rekenkamer biedt mij een mooie kans om vanuit een ander perspectief te kijken naar het gemeentelijk beleid. Daarnaast zet ik graag mijn ervaring en expertise in om de gemeenteraad van Schagen te ondersteunen in hun controlerende en kaderstellende taak. Ik vind het belangrijk dat de onderzoeken van de rekenkamer een effectieve en waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Hierin is niet alleen de verbinding met de gemeenteraad, maar ook de verbinding met het college van B&W en de ambtelijke organisatie van belang.”


Rick Meinema en Mariëlle Teijema zijn secretaris van de Rekenkamer Schagen. Naast hun functie als secretaris voor de Rekenkamer zijn zij beiden raadsadviseur van de gemeenteraad van Schagen.

Privacyverklaring
Om haar activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamer Schagen verwerkt alle persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de  Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Meer weten? Lees dan de opgestelde Privacyverklaring van de Rekenkamer Schagen 20 oktober 2023.
Meer informatie over de jaarverslagen, onderzoeksplannen en onderzoeksrapporten van de rekenkamer vind je hier:
PRAAT MEE!

je ideeën met ons.

VOLG ONS

je ideeën met ons.

WAT IS NIEUW

Volg het laatste nieuws.

AL HET NIEUWS

SCHRIJF JE IN

Ontvang het nieuws per mail.

INSCHRIJVEN

CHECK DE AGENDA

Volg en/of kom langs.

NAAR DE AGENDA