15.6.2022

Ze zijn geïnstalleerd

De nieuwe wethouders van gemeente Schagen zijn op dinsdag 14 juni beëdigd. Het zijn Puck de Nijs-Visser, Simco Kruijer, Cor Quint en Hans Heddes. Laatstgenoemde was in de afgelopen periode ook al wethouder in gemeente Schagen.

vlnr: Cor Quint, Puck de Nijs, Hans Heddes en Simco Kruijer
fotograaf: Pierre Mettes

De nieuwe wethouders van gemeente Schagen zijn op dinsdag 14 juni beëdigd. Het zijn Puck de Nijs-Visser (CDA), Simco Kruijer (JessLokaal), Cor Quint (Seniorenpartij) en Hans Heddes (PvdA). Laatstgenoemde was in de afgelopen periode ook al  wethouder in gemeente Schagen.

De portefeuilleverdeling stellen zij vast in één van hun eerste collegevergaderingen. Naar verwachting is dat voor 27 juni 2022.
Voorlopig is de portefeuilleverdeling als volgt:

Puck de Nijs:
Jongeren, Sport en Werkgelegenheid (en 1e-locoburgemeester)
• Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkering en re-integratie, WSW, beschut werken, schuldhulp minima en armoedebeleid, regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk, Energy & Health campus en Seed Valley)
• Onderwijs en Jeugd (inclusief/Veilig Thuis, jeugdhulp, jongerenraad, passend onderwijs, onderwijs huisvestingen kinderopvang)
• Sport, spelen en sportieve recreatie (inclusief kermis)
• Kunst en Cultuur (inclusief, bibliotheek en musea)
• Project Aan het Werk
• Project 2?

Simco Kruijer:
Wonen en Economie (en 2e-loco burgemeester)
• Wonen(inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, prestatie afspraken, woningbouwprogramma exclusief grondexploitaties)
• Ruimtelijke Ordening (inclusief omgevingsvergunningen)
• Economische Zaken(inclusief bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, markten en vestigingsklimaat)
• Recreatie en Toerisme (inclusief Kustpact)

Cor Quint:
Ouderen, Inclusieve Samenleving en Financiën (en 3e-loco burgemeester)
• Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, gehandicaptenbeleid, ouderenbeleid, welzijn en volksgezondheid en GGD)
• Inclusiever samenleving (inclusief anti-discriminatie)
• Financiën (grondbeleid en grondexploitaties, maatschappelijk vastgoed (waaronder accommodaties),inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)

Hans Heddes:
Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte (en 4e-locoburgemeester)
• Duurzaamheid (inclusief Water en Milieu)
• Mobiliteit(inclusief verkeer en openbaar vervoer, parkeerbeleid en fietsbeleid)
• Inrichting en beheer openbare ruimte (waaronder begraafplaatsen, verlichting,Serviceteam en HVC)
• Dierenwelzijn.