rekenkamercommissie


Het college van burgemeester en wethouders hebben de taak om de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren. Of zij dit daadwerkelijk doen en of zij dit op de juiste wijze doen, dat controleert de raad met behulp van de rekenkamercommissie.

Dit doet de rekenkamer met behulp van onderzoeken over belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld woningbouw en subsidies. Deze onderzoeken voert de rekenkamercommissie zelfstandig uit. Zij kiest hiervoor zelf de onderwerpen nadat zij de gemeenteraad en de inwoners om input heeft gevraagd.

Commissies en adviesorganen

De rekenkamercommissie laat in haar onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het een volgende keer anders en/of beter kan. Door onderzoek beoogt de rekenkamercommissie de raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van het gemeentelijk beleid.

De belangrijkste taak van de rekenkamercommissie is onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van onze gemeente. Vragen die daarbij worden gesteld zijn bijvoorbeeld: Worden de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid efficiënt verlopen? Met welke aanbevelingen kan de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid worden vergroot? De rekenkamercommissie laat in haar onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het een volgende keer anders en beter kan, ofwel ‘leren voor de toekomst’. Door onderzoek beoogt de rekenkamercommissie de raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid.

De werkwijze van de rekenkamercommissie
De taak en de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de verordening op de rekenkamercommissie Schagen 2014. Voor een eenduidige werkwijze zal de rekenkamercommissie altijd een onderzoeksprotocol vaststellen.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar zij onderzoek doet en hoe zij deze onderzoeken uitvoert. Ieder jaar stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan op. Hiervoor maakt de commissie gebruik van suggesties van anderen, zoals van raadsleden, de leden van de rekenkamercommissie zelf en van inwoners van de gemeente Schagen.

Heb jij een onderwerp waarvan jij denkt dat de rekenkamercommissie er een onderzoek naar moet doen, geef dit dan door een email te sturen naar de secretaris van de rekenkamercommissie. Omschrijf in deze mail het onderwerp zo concreet mogelijk. Geef kort aan waarom jij denkt dat een onderzoek op zijn plaats is en op welke vragen het onderzoek zich zou moeten richten. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Met andere woorden; dat er belangen en geld van veel burgers mee gemoeid zijn. Een reactie per post kan overigens ook (Rekenkamercommissie gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen).

Suggesties voor onderwerpen worden opgenomen in een zogenaamde groslijst van potentiële onderzoeken. Op basis van deze groslijst en een aantal criteria, stelt de rekenkamercommissie jaarlijks het onderzoeksplan vast. De criteria worden opgenomen in het onderzoeksprotocol. Jaarlijks doet de rekenkamercommissie verslag over haar activiteiten.

Commissieleden
De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden en een secretaris. Zij zijn onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij niet gebonden zijn aan de gemeentepolitiek. De secretaris die de commissie ondersteunt, is een medewerker van de raadsgriffie.

Privacyverklaring
Om haar activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamercommissie Schagen verwerkt alle persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de  Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Meer weten? Lees dan de opgestelde Privacyverklaring van de Rekenkamercommissie Schagen 25 mei 2018.

Meer informatie over de jaarverslagen, onderzoeksplannen en onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie.
PRAAT MEE!

je ideeën met ons.

VOLG ONS

je ideeën met ons.

WAT IS NIEUW

Volg het laatste nieuws.

AL HET NIEUWS

SCHRIJF JE IN

Ontvang het nieuws per mail.

INSCHRIJVEN

CHECK DE AGENDA

Volg en/of kom langs.

NAAR DE AGENDA