rekenkamercommissie


Het college van burgemeester en wethouders hebben de taak om de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren. Of zij dit daadwerkelijk doen en of zij dit op de juiste wijze doen, dat controleert de raad met behulp van de rekenkamercommissie.

Dit doet de rekenkamer met behulp van onderzoeken over belangrijke onderwerpen als bijvoorbeeld woningbouw en subsidies. Deze onderzoeken voert de rekenkamercommissie zelfstandig uit. Zij kiest hiervoor zelf de onderwerpen nadat zij de gemeenteraad en de inwoners om input heeft gevraagd.

Commissies en adviesorganen

De rekenkamercommissie laat in haar onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het een volgende keer anders en/of beter kan. Door onderzoek beoogt de rekenkamercommissie de raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van het gemeentelijk beleid.

De belangrijkste taak van de rekenkamercommissie is onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van onze gemeente. Vragen die daarbij worden gesteld zijn bijvoorbeeld: Worden de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid efficiënt verlopen? Met welke aanbevelingen kan de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid worden vergroot? De rekenkamercommissie laat in haar onderzoeken niet alleen zien wat er mogelijk niet goed is gegaan, maar doet vooral aanbevelingen over hoe het een volgende keer anders en beter kan, ofwel ‘leren voor de toekomst’. Door onderzoek beoogt de rekenkamercommissie de raad beter inzicht te bieden in de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid.

De werkwijze van de rekenkamercommissie
De taak en de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de verordening op de rekenkamercommissie Schagen 2014. Voor een eenduidige werkwijze zal de rekenkamercommissie altijd een onderzoeksprotocol vaststellen.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar zij onderzoek doet en hoe zij deze onderzoeken uitvoert. Ieder jaar stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan op. Hiervoor maakt de commissie gebruik van suggesties van anderen, zoals van raadsleden, de leden van de rekenkamercommissie zelf en van inwoners van de gemeente Schagen.

Heb jij een onderwerp waarvan jij denkt dat de rekenkamercommissie er een onderzoek naar moet doen, geef dit dan door een email te sturen naar de secretaris van de rekenkamercommissie. Omschrijf in deze mail het onderwerp zo concreet mogelijk. Geef kort aan waarom jij denkt dat een onderzoek op zijn plaats is en op welke vragen het onderzoek zich zou moeten richten. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Met andere woorden; dat er belangen en geld van veel burgers mee gemoeid zijn. Een reactie per post kan overigens ook (Rekenkamercommissie gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen).

Suggesties voor onderwerpen worden opgenomen in een zogenaamde groslijst van potentiële onderzoeken. Op basis van deze groslijst en een aantal criteria, stelt de rekenkamercommissie jaarlijks het onderzoeksplan vast. De criteria worden opgenomen in het onderzoeksprotocol. Jaarlijks doet de rekenkamercommissie verslag over haar activiteiten.

Commissieleden
De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden en een secretaris. Zij zijn onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij niet gebonden zijn aan de gemeentepolitiek. De secretaris die de commissie ondersteunt, is een medewerker van de raadsgriffie.

Marnix Tamse - Voorzitter
Marnix Tamse (1971) is in het dagelijks leven werkzaam als interim financieel overheidsadviseur en sinds 1 januari 2022 lid van de Rekenkamercommissie. Vanuit zijn betrokkenheid bij een vaste klantenportefeuille bij Eiffel wordt hij voor diverse interim opdrachten ingezet. Van huis uit is hij bedrijfseconoom en bestuurskundige. Zowel tijdens zijn studie als zijn werkzame leven heeft hij allerlei maatschappelijke nevenfuncties vervuld. Zo was hij bijna 8 jaar penningmeester en later voorzitter van de plaatselijke voedselbank, en bijna 8 jaar penningmeester voor een stichting voor dagbesteding voor ouderen met beginnende dementie. Daarnaast is hij lid geweest van diverse rekenkamercommissies (Naarden, Neder-Betuwe) en is hij ook nog adviserend rekenkamerlid geweest voor de fusieraad van de toen op te richten gemeente Gooise Meren, waarna hij ook nog lid is geweest van die rekenkamercommissie. Momenteel is Marnix ook nog lid van de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Oldebroek, Putten, Elburg en Nunspeet.

Waarom Marnix lid is van de Rekenkamercommissie Schagen?
“Mijn passie ligt bij de publieke sector. De drijfveer is mijn intrinsieke maatschappelijke motivatie. Ik ondersteun en adviseer overheden hoe zij publieke middelen doelmatig, doeltreffend en rechtmatig inzetten. Mijn kracht is mijn brede inhoudelijke expertise in zowel het sociale als fysieke domein. Wat ik vooral interessant aan gemeenten vind, is dat je de impact van je inzet (meestal) gelijk merkt. Het werk en de onderzoeken spelen zich veelal af dichtbij de inwoners en ik houd er wel van als dingen concreet en tastbaar zijn. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de gemeenteraad van Schagen via onderzoeken van de rekenkamercommissie gespiegeld krijgt op welke onderdelen zij het goed doet qua kaderstelling en controle, en op welke punten er wellicht nog wat te verbeteren valt. Het lerend effect voor de gemeenteraad staat voor mij dan ook voorop.”


Nelleke Domburg – Lid
Nelleke Domburg (1965) heeft een achtergrond als onderzoeker en adviseur op het gebied van ruimtelijke en milieuvraagstukken. Ze is sinds 2008 betrokken bij het werk van verschillende rekenkamer(commissie)s in Noord-Holland. Zo was zij lid van de rekenkamercommissie van Medemblik en Opmeer, secretaris-onderzoeker van de rekenkamercommissie SED (Stedebroec, Enkhuizen, Drechterland) en lid van de rekenkamer Zandvoort. Nelleke is sinds februari 2020 lid van de Rekenkamercommissie Schagen. Daarnaast is ze sinds augustus 2021 is werkzaam als adviseur watersystemen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook is zij secretaris van de Raad van Toezicht van SKRS (Stichting Kinderopvang Regio Schagen).

Waarom Nelleke lid is van de Rekenkamercommissie Schagen?

“Het lokale bestuur vind ik interessant, omdat het van direct belang is voor de inwoners. Ik wil graag vanuit mijn onderzoekservaring en ervaring bij verschillende gemeenten de gemeenteraad van Schagen ondersteunen. Daarbij gaat het om: hoe kan de raad zo goed mogelijk bijdragen aan de totstandkoming van beleid? En hoe kan de raad zijn controlerende rol goed uitoefenen? Samen werken we aan de kwaliteit van het lokale bestuur.”


Anh Hoang - Lid

Na een studie Ergotherapie, gevolgd door de studies Medische Antropologie en Sociologie, is Anh Hoang op dit moment werkzaam als Contractmanager voor het Maatschappelijk Domein bij de Gemeente Zaanstad. Anh heeft jarenlange bestuurlijke ervaring opgedaan binnen het sociaal domein en in verschillende functies op het gebied van uitvoering, beleid en inkoop en contractmanagement. Eind 2022 is Ahn Hoang toegetreden tot de Rekenkamercommissie.

Waarom Anh lid is van de Rekenkamercommissie Schagen?
“Een rol binnen de rekenkamercommissie biedt mij een mooie kans om vanuit een ander perspectief te kijken naar het gemeentelijk beleid. Daarnaast zet ik graag mijn ervaring en expertise in om de gemeenteraad van Schagen te ondersteunen in hun controlerende en kaderstellende taak. Ik vind het belangrijk dat de onderzoeken van de rekenkamercommissie een effectieve en waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Hierin is niet alleen de verbinding met de gemeenteraad, maar ook de verbinding met het college van B&W en de ambtelijke organisatie van belang.”


Rick Meinema en Mariëlle Teijema zijn secretaris van de Rekenkamercommissie Schagen. Naast hun functie als secretaris voor de Rekenkamercommissie zijn zij beiden raadsadviseur van de gemeenteraad van Schagen.

Privacyverklaring
Om haar activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamercommissie Schagen verwerkt alle persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de  Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Meer weten? Lees dan de opgestelde Privacyverklaring van de Rekenkamercommissie Schagen 25 mei 2018.

Meer informatie over de jaarverslagen, onderzoeksplannen en onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie vind je hier:
PRAAT MEE!

je ideeën met ons.

VOLG ONS

je ideeën met ons.

WAT IS NIEUW

Volg het laatste nieuws.

AL HET NIEUWS

SCHRIJF JE IN

Ontvang het nieuws per mail.

INSCHRIJVEN

CHECK DE AGENDA

Volg en/of kom langs.

NAAR DE AGENDA