31.3.2023

Een initiatiefvoorstel van JessLokaal

Raadslid Marijn Streefkerk heeft namens de fractie van JessLokaal bij burgemeester Van Kampen een initiatiefvoorstel ingediend om de burgerparticipatie bij bouwplannen te verbeteren. De planning is dat het initiatiefvoorstel op de agenda van de raad van 9 mei komt te staan.

Raadslid Marijn Streefkerk heeft namens de fractie van JessLokaal bij burgemeester Van Kampen een initiatiefvoorstel ingediend om de burgerparticipatie bij bouwplannen te verbeteren. De planning is dat het initiatiefvoorstel op de agenda van de raad van 9 mei komt te staan. Een toelichting.


JessLokaal: “Het speelveld tussen projectontwikkelaars en de gemeente aan de ene kant en de inwoners aan de andere zijde moet veel meer gelijk worden. Minder David tegen Goliath. De stem van de inwoners uit de gemeente Schagen moet beter gehoord worden bij het maken van plannen. De gemeente is verplicht om aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, bouwplan. Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Met dit initiatief wil de gemeenteraad alle bouwaanvragen aanwijzen waarin participatie wel verplicht is. Ook willen we bereiken dat er een vaste procedure komt die bij ieder bouwplan moet worden overlegd. Voor de goede orde gaat het om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

De Omgevingswet schrijft niet voor hoe participatie moet plaatsvinden. Gemeenten en initiatiefnemers mogen hier zelf invulling aan geven. Het initiatiefvoorstel is bedoeld om in de geest van de omgevingswet regels en ondersteuning aan te bieden in het kader van participatie. De initiatiefnemer blijft verantwoordelijk, de gemeente kan ondersteuning aanbieden en is toetser bij de vergunningsaanvraag.

Omdat niet ieder bouwplan hetzelfde is en op een andere locatie plaatsvindt. Willen we graag vasthouden aan vormvrije participatie. De initiatiefnemer is volledig verantwoordelijk voor het participatieproces en zal dus een gedegen logboek van zijn participatieproces openbaar moeten maken.”

JessLokaal stelt voor dat de gemeenteraad gaat besluiten dat er een leidraad participatie “Betrek de omgeving” wordt opgesteld, dat een initiatiefnemer het participatieproces voortaan door middel van een logboek openbaar inzichtelijk moet maken en dat bij ontwikkelingen met een breed maatschappelijk belang voor een gemeenschappelijk participatietraject wordt gekozen waarvoor de initiatiefnemer verantwoordelijk is en waarbij de gemeente een adviserende rol vervult.

De planning is nu dat het initiatiefvoorstel op de agenda van de raad van 9 mei komt te staan.