27.5.2022

Nieuwe fase onderhandelingen

De onderhandelingen over de vorming van een coalitie bereiken een volgende fase. De onderhandelaars hebben overeenstemming bereikt over een akkoord dat doorgerekend kan worden op financiële haalbaarheid, en besproken kan worden met de eigen achterban...

De onderhandelingen, onder leiding van Sander Lensink (CDA) en Hans Kröger (JessLokaal), over de vorming van een coalitie binnen de gemeente Schagen bereiken een volgende fase. De onderhandelaars van het CDA, JessLokaal, Senioren Partij en PvdA hebben overeenstemming bereikt over een akkoord dat doorgerekend kan worden op financiële haalbaarheid, en besproken kan worden met de eigen achterban.

Het coalitieakkoord is mogelijk niet het enige akkoord dat gesloten gaat worden. Met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Schagen gaat besproken worden of er naast een coalitieakkoord ook raadsakkoorden gaan komen. Maandag 23 mei gaan de formateurs hierover in gesprek met alle fractievoorzitters. De vraag ligt dan voor of de gemeenteraad uiteindelijk de intentie zal uitspreken om te komen tot een raadsakkoord.


Behandeling coalitieakkoord en intentie om te komen tot raadsakkoorden

Volgens de huidige planning worden het coalitieakkoord en de intentie tot het opstellen van raadsakkoorden op dinsdag 14 juni 2022 tijdens een openbare raadsvergadering aangeboden aan de gemeenteraad. Die avond zouden ook de beoogd wethouders kunnen worden geïnstalleerd. Daarnaast kan de gemeenteraad voor de eerste keer een inhoudelijke discussie hebben over de raadsakkoorden en het proces om dit nader uit te werken.


Vervolg procedure

  1. De onderhandelingstekst van het coalitieakkoord zal nu worden toegezonden naar de andere politieke partijen. Zij krijgen de mogelijkheid om te reageren en hun wensen en ambities in te dienen bij de formateurs met een einddatum op 31 mei.
  2. De partijen hebben hun kandidaatwethouders besproken en de partijen gaan nu met hun fractie de onderhandelingstekst van het coalitieakkoord bespreken, de mogelijke portefeuilleverdeling op hoofdlijnen en de voorgestelde wethouders. Ook hier is de einddatum 31 mei.
  3. De ambtelijke organisatie wordt gevraagd de onderhandelingstekst door te rekenen en de financiële paragraaf verder in te vullen, met een einddatum van 5 juni.
  4. De formateurs gaan de opmerkingen van de oppositiepartijen nader uitwerken en komen met een voorstel om dit al dan niet te verwerken straks in het concept-coalitieakkoord. De einddatum hiervoor is 7 juni.
  5. Uiterlijk 31 mei besluiten coalitiepartijen om wethouders definitief voor te dragen en een portefeuilleverdeling op hoofdlijnen bekend maken.
  6. De onderhandelaars van de coalitiepartijen besluiten aan de hand van de punten 1 en 3 over het concept-coalitieakkoord, einddatum 7 juni
  7. De coalitiepartijen bespreken intern het concept-coalitieakkoord, waarna op 10 juni het definitieve coalitieakkoord gepresenteerd kan worden.


Algemeen
De coalitiepartijen spreken in hun (concept) coalitieakkoord het vertrouwen naar elkaar uit:

‘De huidige tijd leert – meer dan ooit – dat er zich de komende vier jaar omstandigheden kunnen voordoen die bij het schrijven van dit coalitieakkoord niet waren te voorzien.  Het coalitieakkoord is redelijk ambitieus en er is dus veel werk te doen. Het is de intentie om voortvarend van start te gaan bij het leefbaar houden van onze gemeente en haar inwoners en ondernemers.’

Door enerzijds te kiezen voor een zo breed mogelijk draagvlak in de raad, is anderzijds gekozen voor voldoende ruimte voor de overige politieke partijen om zich te kunnen profileren. Hierbij past geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar zeker ook de eigen bevoegdheid van de gemeenteraad bij het opstellen van raadsakkoorden. Bestaande tegenstellingen komen beter tot hun recht als er tijdens de komende raadsperiode keuzes gemaakt kunnen worden, zonder dat de uitkomsten daarvan op voorhand vastliggen. Bovendien is het in de huidige omstandigheden, in een periode waar de crises zich in een rap tempo lijken op te volgen, onmogelijk om gedetailleerde lange-termijnkeuzes te maken.

De formateurs hebben het vertrouwen dat de coalitiepartners, samen met de andere fracties in de raad, in staat zullen zijn om constructief te werken aan passende oplossingen voor eventuele nieuwe uitdagingen.


Was getekend, de coalitie.
DD 23 mei 2022