19.5.2021

Door het indienen van een motie heeft de raad invloed op het beleid.

Vanwege tijdsgebrek ging de raadsvergadering van dinsdag (11 mei) op dinsdag 18 mei verder. Maar liefst vijf moties stonden er op de agenda om besproken te worden.

Vanwege tijdsgebrek ging de raadsvergadering van dinsdag (11 mei) op dinsdag 18 mei verder. Maar liefst vijf moties stonden er op de agenda om besproken te worden.

Als eerste op de agenda, de motie van de Seniorenpartij over de verkoop van Oldskoel in Burgerbrug. De Seniorenpartij had de wens hierover een raadsenquête te houden. De overige partijen vonden dit echter een te zwaar middel. De moties van de PvdA/Wens4U en GroenLinks gingen over hetzelfde onderwerp. De insteek was alleen anders. Zij wensen een feitenrelaas over de verkoop van Oldskoel.

Na het debat en na de schorsing diende de PvdA, Wens4U, GroenLinks, Duurzaam Schagen en VVD gezamenlijk een gewijzigde motie in over Oldskoel, met de eerste motie van PvdA/Wens4U als basis. In deze nieuwe motie staat een verzoek aan het college om een feitenrelaas met betrekking tot de verkooptransactie op te laten stellen en hierbij een onafhankelijke derde partij te betrekken. Deze gewijzigde motie is aangenomen.

De motie die de Seniorenpartij over dit onderwerp indiende werd niet in stemming gebracht. De partij gaat eerst kijken hoe de aangenomen motie wordt uitgewerkt en dient de motie eventueel op een later moment alsnog in.

De PvdA diende nog een motie in. Deze heeft Jeugdzorg als thema. De sociale impact van het Coronavirus op het leven van kinderen en jongeren is volgens hen groot. Zij willen aandacht voor deze problemen en actie ten behoeve van preventie. Deze motie heeft het, na een uitvoerig debat, niet gehaald.

De tweede motie van Wens4U gaat over het borstonderzoek voor vrouwen waar recent de staatssecretaris over heeft besloten de tijdsinterval tijdelijk te verhogen van twee naar drie jaar. De motie is een oproep aan de staatssecretaris om dit te heroverwegen.  Ook deze is tijdens de vergadering niet in stemming gebracht. Wethouder van der Veek heeft toegezegd deze op te pakken, op verkenning uit te gaan en het in de regio en bij de GGD onder de aandacht te brengen. Hij koppelt dit op een later moment terug aan de raad.


Wat is een motie?
Vijf moties deze vergadering. Dat lijkt voor een enkele vergadering veel. Echter, het komt vaker voor. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd door de indiener van een partij. Als ze dat willen, kunnen de andere fracties het woord nemen over wat ze van de motie vinden.

Na een debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.